De Omslag huiswerkbegeleiding
Ine Meijer
Diekjansweg 57
7462 JG Rijssen
📞 06-36043186
ine@de-omslag.net
Facebook

Algemene voorwaarden

Aangepast op 22 december 2020, door De omslag Gevestigd te Rijssen

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huiswerkbegeleiding en de 2 cursussen die De Omslag aanbiedt.
  2. In deze algemene voorwaarden is De Omslag de opdrachtnemer, de persoon die zijn of haar kind inschrijft voor huiswerkbegeleiding of een cursus is de opdrachtgever.
 2. Inschrijving
  1. Inschrijven voor huiswerkbegeleiding of een cursus geschiedt door het volledig invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van De Omslag. In overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken.
  2. Er is een maximaal aantal deelnemers voor cursussen, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de cursus, wordt een alternatieve datum geboden. Wanneer het maximum aantal leerlingen voor huiswerkbegeleiding is bereikt, wordt een wachtlijst gemaakt.
  3. Leerlingen die beginnen met huiswerkbegeleiding kunnen niet voor minder dan 3 dagen kiezen. Later kan dit eventueel worden afgebouwd. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden voor leerlingen uit groep 8. De Omslag is op werkdagen van 13.30 tot 18.00 uur geopend.
 3. Betalingsvoorwaarden cursussen
  1. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. De Omslag stuurt een factuur, via email. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de betreffende deelnemer uitgesloten van deelname aan de cursus.
  2. Opdrachtgever ontvangt van De Omslag een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursusdata en –tijden.
 4. Betalingsvoorwaarden huiswerkbegeleiding en bijlessen
  1. De huiswerkbegeleiding wordt per volle maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen. Factuur per post mogelijk in overleg. De 1e herinneringsnota wordt altijd na 14 dagen per post verstuurd inclusief €5,– administratiekosten. Een 2e herinneringsnota na 21 dagen per post inclusief €10,– administratiekosten.
  2. Een jaar heeft 10 perioden van gemiddeld 4 weken. Het tarief van de huiswerkbegeleiding is een jaartarief verdeeld in 10 gelijke betalingstermijnen van september tot en met juni van het volgend kalenderjaar.
   Bij de opstelling van het tarief is rekening gehouden met de schoolvakanties, zoals die voor het voortgezet onderwijs in deze regio gelden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar met 40 weken van 5 dagen. Een vakantieperiode in een bepaalde maand leidt daarom niet tot vermindering van het maandtarief. Geldende tarieven staan vermeld op de website en worden jaarlijks aangepast.
  3. Tijdens schoolvakanties is De Omslag gesloten. Incidenteel zal op initiatief van De Omslag toch begeleiding worden geboden (bv. voor proefwerkweken of examenperioden) Ouders kunnen hieraan geen rechten ontlenen. De beslissing hierover ligt bij De Omslag.
  4. De minimale begeleidingsperiode is 2 maanden; opzeggen dient te gebeuren schriftelijk voor de 1e van een nieuwe maand, of mondeling in overleg.
  5. Bij betalingsachterstand vanaf 2 maanden, houdt De Omslag zich het recht voor de begeleiding per direct te stoppen.
  6. De leerling(e) betaalt altijd voor het aantal dagen dat is afgesproken in de overeenkomst; dus ook wanneer de leerling, met welke reden dan ook, niet is geweest of heeft kunnen komen. Ruilen of inhalen van dagen is mogelijk, alleen indien er plaats is. Dit altijd in overleg met De Omslag. Bij langdurige ziekte (meer dagen 7 dagen) wordt in overleg de hoogte van de factuur bepaald.
  7. Als de begeleiding door De Omslag wordt afgezegd (hoewel bij afwezigheid van begeleiders naar vervanging wordt gezocht), wordt die dag niet in rekening gebracht.
  8. Bijlessen worden aan het eind van een volle maand per afgesproken uur gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen.
 5. Beëindiging van de overeenkomst
  1. De leerling of cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of begeleiding wordt bemoeilijkt, kan door De Omslag van huiswerkbegeleiding of een cursus worden uitgesloten.
 6. Afspraken verzetten
  1. Indien door omstandigheden een cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal De Omslag trachten te zorgen voor een vervangende cursus. Indien vervanging niet mogelijk is en De Omslag de cursus annuleert, zal De Omslag het cursusgeld restitueren.
  2. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus doorgeschoven naar een andere datum.
  3. Afspraken voor bijlessen dienen 24 uur voor aanvang te worden afgezegd, anders wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Met het geven van de cursus of begeleiding aanvaardt De Omslag een inspanningsverplichting ten opzichte van opdrachtgever, nimmer resultaatverplichting.
  2. De Omslag houdt een digitaal logboek bij van de huiswerkbegeleiding en zal de ouders regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen met betrekking tot de begeleiding van hun kind.
  3. De Omslag sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een begeleiding of cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld. Eventuele aansprakelijkheid is alleen van toepassing op het terrein van De Omslag: dus niet onderweg.
 8. Privacy
  1. Tijdens de cursussen kunnen er foto’s worden gemaakt t.b.v. website en facebookpagina van De Omslag, van zowel de opdrachten als de deelnemers. Van de deelnemers aan de cursussen worden foto’s niet online gezet, zonder toestemming van de opdrachtgever.
 9. Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht
  1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Time 2 Control.
  2. Alle door De Omslag in het kader van de cursus verstrekte informatie & cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is cursist, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze!