De Omslag huiswerkbegeleiding
Ine Meijer
Diekjansweg 57
7462 JG Rijssen
📞 06-36043186
ine@de-omslag.net
Facebook

Privacyverklaring

De Omslag huiswerkbegeleiding, gevestigd aan Diekjansweg 57 7462JG Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
06 36043186
http://www.de-omslag.net
Functionaris Gegevensbescherming : Ine Meijer. Zij is te bereiken via ine@de-omslag.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Omslag huiswerkbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Omslag huiswerkbegeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Omslag huiswerkbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De Omslag huiswerkbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Omslag huiswerkbegeleiding) tussen zit.

De website: www.de-omslag.net is informatiebron voor zoekende klanten. Op sociale media ( alleen facebook) komen alleen foto;s van leerlingen als ouders daarvoor toestemming hebben gegeven op het aanmeldingsformulier. Leerlingen worden aangeduid met hun voornaam of voorletter.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Omslag huiswerkbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van documenten voor de boekhouding is 7 jaar. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Delen van persoonsgegevens met derden

De Omslag huiswerkbegeleiding deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Omslag huiswerkbegeleiding gebruikt op de website één cookie van Google Analytics voor analyse van het websitebezoek. Daarmee worden geen persoonlijke gegevens verstrekt, enkel het websitebezoek wordt geanalyseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Omslag huiswerkbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ine@de-omslag.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een dergelijk verzoek te doen tijdens een persoonlijk gesprek. De Omslag huiswerkbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Omslag huiswerkbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ine@de-omslag.net.